Ngày 25 tháng 01 năm 2022

CHỦ ĐỀ: giao dịch tiền ảo

Phát hành đồng tiền ảo MKC, lừa hơn 10 tỷ đồng của 2.000 nhà đầu tư
Sau khi phát hành đồng tiền ảo MKC bán ra ngoài, cứ 15 ngày Huy tăng giá cho đồng tiền ảo một lần để lôi kéo nhà đầu tư vào mua rồi khóa số tiền mà họ đầu tư lại để chiếm đoạt.